Публічна оферта

Про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://www.oseredok.org.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», та є офіційною і публічною пропозицією «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОСЕРЕДОК», далі іменується «Фонд», в особі голови фонду Самойленко О.В., яка діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:
Терміни та визначення:Акцепт – повне й безумовне прийняття публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу з допомогою платіжних форм і засобів розміщених на сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.
Платіж – добровільна благодійна пожертва.
Добровільна благодійна пожертва – здійснення Благодійником грошового переказу для Досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації».
Предмет договору:Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.
Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору та мету збору пожертв.
Договір укладається шляхом безумовно та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.
Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації», Погоджують, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без Підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватись умов Договору.
Договір розміщено на сайті https://www.oseredok.org.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особин, що звертається до Фонду.
Благодійник НЕ може запропонувати свої умови Договору.
Права і обов’язки сторін:Фонд має право:
– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації».
– За проханням Благодійника надавати звіт про отриманий добровільну благодійну пожертву та її використання.
Благодійник має право:
– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначеним у Договорі;
– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.
Місце проведення збору коштів:Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.
Термін збору коштів:Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін НЕ буде визначений Фондом.
Порядок загального доступу до звітів ФондуДоступ до звітів Фонду здійснюється шляхом розміщення їх на сайті в рубриці «Звіти».
Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.
Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з Перерахування пожертвування Несе Благодійник.Інші умовиБлагодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.
Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.
Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні пожертви.
З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.
До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.
Благодійник, що здійснює пожертвування на адресу конкретного проекту, дає згоду на їх перерозподіл/використання в інших проектах (наприклад якщо збір коштів закритий або не актуальний ). 
 Інформація про Організацію:
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОСЕРЕДОК»
Місцезнаходження Фонду: Україна, 01001, м.Киї
Код ЄДРПОУ 44865035
UA13 305299 00000 26009005028047
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
Призначення платежу – Благодійний внесок

Made with